Algemene Voorwaarden

I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Vereniging Bam-mam,
gevestigd te Heythuysen. Bij aanmelding als (proef)lid van Bam-mam heb je bevestigd dat je bekend en
akkoord bent met deze voorwaarden.

II. Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van Vereniging Bam-mam staat open voor vrouwen die bewust alleenstaand moeder zijn, of dit ambiëren, en de contributie hebben betaald.

2. Vereniging Bam-mam biedt geïnteresseerde vrouwen de mogelijkheid een proeflidmaatschap van twee maanden af te sluiten. Na twee maanden neemt het proeflid de beslissing om wel of niet regulier lid te worden.

3. Het (proef)lidmaatschap is pas definitief nadat het (proef)lid aangesloten is op het ledenplatform van Bam-mam (Plek).

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

III. Duur

1. Het proeflidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van twee kalendermaanden.

2. Het regulier lidmaatschap kan na het proeflidmaatschap of op elk ander moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van het resterende kalenderjaar.

3. Het lidmaatschap wordt na verloop van elk kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen via info@bam-mam.

4. Het lidmaatschap eindigt:

– door het overlijden van het lid;

– door schriftelijke opzegging door het lid;

– door schriftelijke opzegging door Vereniging Bam-mam; of

– door ontzetting zoals beschreven in de statuten van Vereniging Bam-mam.

IV. Contributie

1. De contributie voor het proeflidmaatschap bedraagt 5,00 euro voor een periode van twee kalendermaanden.

2. De contributie voor het reguliere lidmaatschap bedraagt 42,00 euro per jaar, of pro rato wanneer het lidmaatschap na 1 januari aangegaan wordt.

3. Bam-mam kan de contributie wijzigen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe (proef)leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar.

V. Wijzigingen

Vereniging Bam-mam kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen met toestemming van de Algemene Ledenvergadering. De nieuwe voorwaarden worden op de website en het ledenplatform gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden.